Wat te doen bij overlijden

W A T  T E  D O E N  B I J O V E R L I J D E N

 

Het waarschuwen van de arts

Bij het overlijden wordt als eerste de arts gewaarschuwd. Bel in eerste instantie naar de huisarts van de overledene of de dienstdoende vervangende arts. In ziekenhuizen of verzorgingstehuizen waarschuwt het personeel meestal de dienstdoende arts.

 

De melding van het overlijden

Na het waarschuwen van de arts kunt u Helpt Elkander bellen (06-13962604) om de uitvaartleider in te schakelen. Dat kan 24 uur per dag. U wordt dan rechtstreeks door verbonden met onze uitvaartleidsters Gerry Leferink of Marijke Markslag. Bij een melding vragen we naar de naam en geboortedatum van de overledene, het tijdstip en plaats van overlijden. Als het nodig is regelen we dat de overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum. Ook maken zij een afspraak om de wensen rond de uitvaart met u door te nemen.

 

Benodigde gegevens

Voor de akte van overlijden zijn een aantal gegevens nodig. De gegevens in het trouwboekje zijn bijna altijd de juiste gegevens. Maar ook het burger-servicenummer (BSN) van de overledene is een hulpmiddel. Vanaf 1-11-2005 is de uitvaartondernemer (in opdracht van de belastingdienst) verplicht het BSN van de opdrachtgever van de uitvaart op het aanvraagformulier voor de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria te vermelden. Het BSN is onder andere te vinden op uw belastingformulier, rijbewijs, identiteitskaart of de pas van de zorgverzekeraar.

 

Overbrengen van de overledene

Voor het overbrengen van de overledene zijn we dag en nacht bereikbaar. We spreken met de nabestaanden een tijd af om de overledene over te brengen of thuis te verzorgen.

Als iemand in de avond of in de nacht in een ziekenhuis of verzorgingstehuis overlijdt, dan wordt de volgende ochtend de overbrenging geregeld.

 

Gesprek met de uitvaartleider

Sommige families vinden het fijn om de afspraak zo snel mogelijk te hebben. Anderen laten er liever enige tijd overheen gaan om de eerste schok van het overlijden te verwerken of om andere naasten over te laten komen. In overleg met u wordt de afspraak gemaakt. Het gesprek kan zowel bij u thuis als in ons mortuarium plaatsvinden. Tijdens het gesprek met de uitverzorger moeten allerlei keuzes gemaakt worden. Een gesprek duurt gemiddeld twee uur. Neem de tijd om één en ander te overdenken; veel keuzes hoeft u niet direct te maken. De uitvaartleider bewaakt de procedure, zodat de beslissingen tijdig worden genomen.

 

Het verloop

Als de overledene zijn of haar wensen heeft vastgelegd, kunnen deze dienen als leidraad voor de uitvaart. Te denken valt hierbij aan de volgende onderwerpen: het opbaren en de verzorging van de overledene, de afscheidsbijeenkomst, de crematie of begrafenis en het rouwbezoek. Wij stemmen met de betreffende instanties af om de wensen te realiseren.

We helpen u met het uitkiezen van drukwerk en een kist. We informeren en adviseren u om een heel persoonlijk afscheid samen te stellen. Ten slotte zetten we alle wensen en afspraken voor u op papier. Dit is in de dagen erna een handig houvast voor u. Bloemen kunt u zelf regelen met uw bloemist.

 

Transparante kosten

Een dag na het eerste gesprek met de uitvaartleider, krijgt u een kostenbegroting met een gespecificeerd overzicht van de kosten van de uitvaart. De werkelijke uitvaart kan iets hoger of lager uitvallen, omdat een aantal kosten niet precies van te voren zijn vast te stellen.

 

De rekening

Helpt Elkander schakelt bij de organisatie van de uitvaart verschillende leveranciers in. Wij betalen deze leveranciers, zodat u slechts één rekening ontvangt. Als lid van Helpt Elkander wordt de bijdrage van de vereniging hierop in mindering gebracht.

 

Akte van overlijden

De door de arts afgegeven papieren (de A-verklaring en B-verklaring) worden meegenomen door de uitvaartondernemer. Met deze formulieren en het aangifteformulier (het formulier waarop de persoonlijke gegevens van de overledene staan vermeld) verzorgen wij de aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand in de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De Burgerlijke Stand verstrekt het uittreksel uit het overlijdensregister (ook wel de akte van overlijden genoemd) en het verlof tot begraven of cremeren. Het uittreksel uit het overlijdensregister wordt na de uitvaart overhandigd aan de opdrachtgever, de originele akte van overlijden blijft altijd bij de Burgerlijke Stand. De Burgerlijke Stand geeft het overlijden door aan de belanghebbende instanties (Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst, de grote pensioenfondsen, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, WOZ, afvalstoffenheffing en rioolrecht) met inachtneming van de privacywetgeving.

 

Dag van de uitvaart

De dag waarop de uitvaart kan plaatsvinden wordt bepaald door een wettelijke termijn nl. niet binnen 36 uur en uiterlijk 6 werkdagen na de dag van overlijden (dus zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen tellen niet mee). Wil men de uitvaart laten plaatsvinden binnen 36 uur dan moet “vervroeging” (via justitie) worden aangevraagd en wil men de uitvaart laten plaatsvinden na de 6 werkdagen van overlijden dan moet (via de gemeente) “uitstel” worden aangevraagd. Om de begrafenis of crematie te kunnen laten plaatsvinden is een verlof tot begraven of cremeren nodig.

 

Het verlof tot begraven of cremeren

Met de A-verklaring en B-verklaring en het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer tevens het verlof tot begraven of cremeren. Met dit formulier, wordt toestemming verleend tot begraven of cremeren en moet worden overhandigd aan het personeel van de begraafplaats of het crematorium. Zonder dit formulier kan geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

 

Niet-natuurlijke dood of ongeval

Is het overlijden een gevolg van een ongeval of een niet-natuurlijke dood, dan moet naast de arts ook direct de verzekeringmaatschappij worden ingelicht. Door de schouwarts zal een politiearts worden ingeschakeld en indien noodzakelijk volgt een onderzoek bij het Nederlands Forensisch Laboratorium te Rijswijk.

 

De adressenlijst

Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo up-to-date mogelijk te houden. Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een adressenlijst samen te stellen. De kans dat familie/belangstellenden worden vergeten is dan groot.

 

De opdrachtgever

Bij iedere uitvaart is er één persoon die opdracht geeft voor het regelen en uitvoeren van de uitvaart. Meestal is dit de echtgeno(o)t(e) of de partner van de overledene. Ook kan dit één van de kinderen zijn. De opdrachtgever bepaalt, meestal in samenspraak met nabestaanden en/of vrienden, hoe de uitvaart geregeld en uitgevoerd moet worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaart.

 

Testament of laatste wilsbeschikking

Het is belangrijk te weten of er een testament of laatste wilsbeschikking aanwezig is. Deze documenten worden niet alleen gebruikt om de erfenis in te beschrijven, er kunnen ook wensen betreffende de uitvaart in worden genoemd. Bent u er niet zeker van of er een testament is, dan kan het Centraal Testamentenregister in Den Haag (www.centraaltestamentenregister.nl) worden geraadpleegd. Iedereen die een testament heeft, staat in het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Voor het opvragen van informatie uit het Centraal Testamentenregister is het noodzakelijk een uittreksel uit het overlijdensregister te overhandigen.

 

Werkgever

Was de overledene in loondienst dan zal de werkgever moeten worden geïnformeerd. De minderjarige kinderen hebben volgens de wet recht op een overlijdensuitkering van de werkgever. Deze uitkering kan variëren van één tot drie maandsalarissen en wordt bruto uitgekeerd. Een werkgever is volgens de wet niet verplicht de partner een uitkering te geven.

 

Buitengewoon verlof bij overlijden

Buitengewoon verlof bij overlijden is niet bij wet geregeld maar bij CAO. Iedere CAO heeft een andere regeling. Er zijn bedrijven die een rouwprotocol hebben. Uitgangspunt is dat het verlies van een direct familielid (partner, kind, ouder) een zodanig ingrijpende gebeurtenis is in het leven van een mens. De medewerker die een dergelijk verlies overkomt, zal dit mededelen aan zijn/haar leidinggevende waarna een beroep kan worden gedaan op het buitengewone verlof.

 

Verzekeringspolissen

Na het overlijden moeten de afgesloten levensverzekeringen en/of overlijdensverzekeringen worden verzilverd. Indien u dat wenst kan Helpt Elkander dit, kosteloos, voor u verzorgen.

 

Abonnementen

Maak een inventarisatie van: •Abonnementen op kranten en tijdschriften

•Lidmaatschappen van verenigingen, clubs en dergelijke.

De abonnementen dienen meestal schriftelijk of per email te worden opgezegd.

 

 

Melden overlijden 06-13962604

b.g.g. 06-13068809