Huishoudelijk reglment

H U I S H O U D E L I J K  R EG L E M E N T

 

Ledenreglement uitvaartvereniging Helpt Elkander Borne


Artikel 1 Leden


Leden zijn:
1. De hoofdbewoner.
2. Zijn/haar partner, mits aangemeld.


Onder de dekking vallen ook kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Aanmelding dient te geschieden binnen drie maanden na de geboorte/adoptie.


Artikel 2 Contributie
1. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen.
2. De betaling der bijdrage vindt plaats door middel van automatische incasso. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.
3. Als de contributie anders dan door automatische incasso wordt voldaan, geldt een toeslag van € 7,50 administratiekosten.
4. De contributie dient uiterlijk in de maand februari van het lopende jaar te worden betaald.
5. Als de contributie niet op tijd wordt overgemaakt, worden alle rechten opgeschort.
6. Mocht de contributie, na het versturen van een herinnering, niet binnen zes maanden zijn voldaan, wordt het lidmaatschap per 1 januari van dat jaar beëindigd.


Artikel 3 Entreegeld nieuwe leden
1. Nieuwe leden van 18 jaar en ouder, die lid wensen te worden, betalen een door het bestuur vast te stellen entreegeld.
2. De tegemoetkoming (punt 4.1) zal de eerste vier jaar nooit hoger zijn dan het entreegeld.


Artikel 4 Het pakket
1. De vereniging brengt op de factuur een bedrag in mindering (zgn. tegemoetkoming).Dit bedrag wordt op voorstel van het bestuur in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. De vereniging koopt diensten en producten in. Deze worden zonder opslag aan de leden doorberekend.
3. Voor doodgeborenen en kinderen jonger dan 18 jaar, wordt de tegemoetkoming bedoeld onder 4.1, door het bestuur vastgesteld.


Artikel 5 Uitvoering Uitvaart door derden
1. Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaalt de vereniging in principe geen vergoeding. Indien toch uitbetaling plaatsvindt, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht van € 50,00.
2. Om voor de uitbetaling in aanmerking te komen, dient de uitvoerende uitvaartonderneming een kopie van de nota en van de akte van overlijden te overleggen. Op de nota dient het, door Helpt Elkander uit te keren, bedrag in mindering te zijn gebracht. De uitkering wordt uitsluitend rechtstreeks aan de onderneming uitbetaald.
3. Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.
4. Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten van de vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.


Artikel 6 Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk aan het bestuur voor 1 december van het boekjaar.


Artikel 7 Melden van Overlijden
Wanneer bij één der leden een sterfgeval plaatsvindt dan dienen de nabestaanden zo spoedig mogelijk de vereniging hiervan in kennis stellen
Melden van overlijden via telefoonnummer: 06-13962604.
Zie voor overige telefoonnummers onze website www.helptelkanderborne.nl


Artikel 8 Algemene Bepalingen.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Borne, april 2016.

Melden overlijden 06-13962604

b.g.g. 06-13068809